Kandidatų į darbuotojus Privatumo Politika

1. Bendrosios nuostatos

Politika taikoma asmens duomenų tvarkymui Uždaroji akcinė bendrovė "SACCO", Įm./k. 40003408851 ir/arba Uždaroji akcinė bendrovė "RUŠONAS MUIŽA", Įm./k. 41503039469 ir/arba Limited Liability Company “SACCO LT”, Įm./k. 305586449 įdarbinimo procese. Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pagal galiojančius įstatymus, ypač Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau - reglamentas).
Politika taikoma bet kuriam fiziniam asmeniui, pretenduojančiam į laisvą darbo vietą į UAB „SACCO“ Įm./k. 40003408851 ir/arba UAB "RUŠONAS MUIŽA", Įm./k. 41503039469 ir/arba Limited Liability Company “SACCO LT”, Įm./k. 305586449.
Privatumo politikos tikslas – suteikti personalo atrankos kandidatui (toliau - duomenų subjektas/kandidatas) informaciją apie duomenų apdorojimo tikslus, apimtį ir saugumą, taip pat suteikti kitą informaciją susijusią su duomenų apdorojimu.

2. Duomenų valdytojas ir duomenų valdytojo kontaktinė informacija

Asmens duomenų valdytojas yra įmonė, kuri paskelbė apie atitinkamą darbo vietą:
Uždaroji akcinė bendrovė "SACCO", Įm./k. 40003408851, Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 – 1, Tel.: +37129996387; El. paštas: info@amber-studios.com.
Uždaroji akcinė bendrovė "RUŠONAS MUIŽA", Įm./k. 41503039469, Riebiņu nov., Rušonas pag., Rušona, "Rušonas muiža", LV-5329, Tel.: +37127052252; El. paštas: info@amber-studios.com.
Limited Liability Company “SACCO LT”, Įm./k. 305586449, Gaižiūnų g. 4, Kaunas, LT-50126, Tel.: +37063000504; El. paštas: info.kaunas@amber-studios.com.
Toliau visi trys duomenų valdytojai kartu arba kiekvienas duomenų valdytojas atskirai – SACCO.

3. Asmens duomenų kategorijos

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, kurie nurodyti Politikos 4 punkte, SACCO tvarko šias duomenų kategorijas:
 • Asmenį identifikuojanti informacija: vardas, pavardė, asmens kodas;
 • Kontaktinė informacija: elektrininio pašto adresas, telefono numeris ir gyvenamosios vietos adresas;
 • Profesionalūs duomenys: įgytas išsilavinimas, darbo patirtis, pareigos, informacija apie kvalifikacijos kėlimą (įgyti sertifikatai) ir kita;
 • informacija apie kandidato profesinius gebėjimus iš kandidato buvusio ar darbatinio darbdavio SACCO gaus tik tuo atveju, jei kandidatas sutiks;
 • visi kiti asmens duomenys, būtini personalo atrankai ir administravimui;
 • kiti asmens duomenys, pateikiami gavus kandidato sutikimą, pavyzdžiui, bendravimo duomenys (el. paštas ar kitos komunikacijos formos).

Jei kandidatas nepateiks aukščiau paminėtų asmens duomenų (išskyrus tuos, kurie pateikiami su kandidato sutikimu), SACCO negalės įvertinti kandidato tinkamumo laisvai darbo vietai ir negalės tęsti įdarbinimo proceso. Kitų asmens duomenų teikimas yra savanoriškas ir kandidatas gali bet kada atsisakyti pateikti šiuos duomenis. Kandidatams patariama nepateikti asmens duomenų, nesusijusių su užimamomis pareigomis.
SACCO asmens duomenis gauna tiesiogiai iš kandidato arba per įdarbinimo įmones, jei kandidatas naudojasi SACCO partnerių paslaugomis.

4. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

Vardas, pavardė, lytis, gimimo data, kontaktiniai duomenys, darbo patirtis, išsilavinimas (įskaitant kursus ir sertifikatus), kalbos įgūdžiai, kita informacija, kurią kandidatas nori pateikti SACCO - siekiant užtikrinti įdarbinimo procesą ir apsaugoti savo teisinius interesus. personalo atrinkti.

5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Asmens duomenų tvarkymo tikslas - siekiant užtikrinti personalo atrankos konkurso vykdymą ir užtikrinti teisinius SACCO interesus, kiek jie yra susiję su personalo atranka:
 • Kandidato, kaip konkurso dalyvio, asmens duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant tenkančią teisinę pareigą SACCO (reglamento 6 straipsnio 1 dalies c punktas); Darbo teisė);
 • Kandidato, kaip dalyvio, paraišką, SACCO yra teisėtai suinteresuotas tvarkyti Kandidato gautą paraišką, įvertinti joje pateiktą informaciją, organizuoti darbo pokalbio procedūrą, vesti darbo pokalbį ir užsitikrinti įrodymais, pagrindžiančiais teisinę nagrinėjamo proceso eigą. Kilus ginčui, atrankos metu gauta informacija gali būti naudojama atitinkamo proceso teisinei eigai atspindėti (reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

6. Asmens duomenų saugojimo trukmė

Laikotarpis, kuriam bus saugomi asmens duomenys, arba, jei tai neįmanoma, kriterijai, naudojami tam laikotarpiui nustatyti:
Visa informacija, kuri gauta darbuotojų atrankos konskurso metu, apie kandidatus į darbuotojo pareigas bus visiškai arba iš dalies saugoma ne ilgiau kaip 2 metus, kad būtu užtikrinti SACCO teisiniai interesai. Tuo atveju, jei SACCO gauna skundų dėl konkretaus įdarbinimo proceso, visa įdarbinimo metu apdorota informacija bus saugoma tiek laiko, kiek reikia tam konkrečiam procesui.

7. Asmens duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Siekiant užtikrinti efektyvų personalo atrankos procesą Uždaroji Akcinė Bendrovė "SACCO", Įm./k. 40003408851 ir/arba Uždaroji Akcinė Bendrovė "RUŠONAS MUIŽA", Įm./k. 41503039469 ir/arba Limited Liability Company “SACCO LT”, Įm./k. 305586449 gali įgalioti vienas kitą atlikti atskiras atrankos operacijas. Tokiu atveju visos trys įmonės užtikrins asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos reikalavimų laikymąsi pagal norminius teisės aktus ir nenaudos asmens duomenų kitais tikslais, išskyrus patikimo personalo atrankos proceso užtikrinimą.
Kitais atvejais SACCO dalinsis kandidatų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis tik tuo atveju, jei kandidatas su tuo bus sutikęs arba to reikalauja įstatymas. Kandidatų asmens duomenys nebus perduodami už Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų.

8. Kandidato, kaip duomenų subjekto, teisės

Kandidatas turi teisę:
 • pasirinkti duoti ar neduoti sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui;
 • prieigą prie savo duomenų, įskaitant kandidatas turi teisę prašyti SACCO pateikti informaciją apie tai, ar kandidatas yra įtrauktas į SACCO kandidatų duomenų bazę, kad gautų kvietimus į kitas laisvas SACCO darbo vietas;
 • teisė reikalauti ištaisyti netikslius asmens duomenis ir prašyti ištrinti savo asmens duomenis, jei kandidatas nebenori dalyvauti įdarbinimo procese;
 • teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą, jei ginčijamas asmens duomenų tikslumas arba kandidatas mano, kad asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.
 • teisė perduoti duomenis, prašant SACCO perduoti kandidato pateiktus duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, jei duomenys tvarkomi remiantis teisėtu SACCO interesu. Tokiu atveju SACCO gali toliau tvarkyti kandidato asmens duomenis, jei teisėti SACCO interesai nusveria kandidato teises ir laisves arba jei duomenys yra būtini teisėtų SACCO reikalavimų iškėlimui, vykdymui ar gynimui;
 • teisė paduoti skundą priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija) dėl asmens duomenų tvarkymo, kurį vykdo SACCO.
Norėdami pasinaudoti pirmiau nurodytomis teisėmis, prašome kreiptis į SACCO duomenų apsaugos pareigūną, su nuoroda „Kandidatų duomenų tvarkymas“.

9. Asmens duomenų apsauga

Kandidatų asmens duomenys tvarkomi atsižvelgiant į duomenų konfidencialumo ir saugumo reikalavimus, įgyvendinant tinkamas technines ir organizacines saugojimo priemones, siekiant kiek įmanoma užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie kandidatų asmens duomenų ar jų pakeitimui, netinkamam asmens duomenų naudojimui ar atskleidimui bei neteisėtam sunaikinimui ar atsitiktiniam praradimui.
SACCO darbuotojams, kurie tvarko kandidatų asmens duomenis, yra nustatyta pareiga laikytis griežto konfidencialumo.

10. Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija

Jei turite klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu SACCO vykdant įdarbinimo procesą, arba kilus kitiems su asmens duomenų tvarkymu susijusiems klausimams, prašome susisiekti su SACCO asmens duomenų apsaugos pareigūnu rašant el. Paštu: gdpr@amber-studios.com.

Made on
Tilda