Personāla atlases kandidātu Privātuma Politika

1. Vispārīgie noteikumi

Politika attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SACCO", reģ.Nr.40003408851 un/vai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUŠONAS MUIŽA", reģ.Nr.41503039469 un/vai Limited Liability Company “SACCO LT”, Reg. No.305586449 personāla atlases procesā. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgo datu aizsardzības regulu (turpmāk - Regula).
Politika attiecas uz jebkuru fizisko personu, kas piesakās uz vakanci Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "SACCO", reģ.Nr.40003408851 un/vai Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "RUŠONAS MUIŽA", reģ.Nr.41503039469 un/vai Limited Liability Company “SACCO LT”, Reg. No.305586449.
Politikas mērķis ir sniegt personāla atlases kandidātam (turpmāk - datu subjekts/kandidāts) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, pamatu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta īstenojamām tiesībām.

2. Pārzinis un pārziņa kontaktinformācija

Personas datu pārzinis ir uzņēmums, kas izsludinājis attiecīgo vakanci:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SACCO", reģ.Nr.40003408851, Rīga, Pulkveža Brieža iela 8 - 1, Tālr.: +37129996387; E-pasts: info@amber-studios.com.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUŠONAS MUIŽA", reģ.Nr.41503039469, Riebiņu nov., Rušonas pag., Rušona, "Rušonas muiža", LV-5329, Tālr.: +37127052252; E-pasts: info@amber-studios.com.
Limited Liability Company “SACCO LT”, Reg. No.305586449, Gaižiūnų g. 4, Kaunas, LT-50126, Tālr.: +37063000504; E-pasts: info.kaunas@amber-studios.com.
Turpmāk visi trī pārziņi kopā vai katrs pārzinis atsevišķi - SACCO.

3. Personas datu kategorijas

Personas datu apstrādes nolūkiem, kas norādīti Politikas 4. punktā, SACCO apstrādā šādas personas datus kategorijas:
 • Personu identificējoša informācija: vārds, uzvārds, personas kods;
 • Kontaktinformācija: e-pasta adrese, tālruņa numurs un dzīvesvietas adrese;
 • Profesionālie dati: iegūtā izglītība, darba pieredze, ieņemamais amats, apmācību sertifikāti u.c.;
 • informāciju par kandidāta profesionālajām spējām no kandidāta iepriekšējā vai esoša darba devēja SACCO iegūs tikai tad, ja kandidāts tam būs piekritis;
 • jebkurus citus personas datus, kas vajadzīgi personāla atlases norisei un administrēšanai;
 • citi personas dati, kas sniegti saskaņā ar kandidāta piekrišanu, piemēram, komunikācijas dati (e- pasta saziņa vai cita veida saziņa).

Ja kandidāts nesniegs iepriekš minētos personas datus (izņemot tos, kas sniegti saskaņā ar kandidāta piekrišanu), SACCO nevarēs izvērtēt kandidāta atbilstību brīvajai vakancei un nevarēs turpināt personāla atlases procesu. Pārējo personas datu sniegšana ir brīvprātīga un kandidāts jebkurā laikā var atteikt šo datu sniegšanu. Kandidātus aicinām nesniegt personas datus, kas neattiecas uz ieņemamo amatu.
Personas datus SACCO iegūst tieši no kandidāta, vai ar personāla atlases uzņēmumu starpniecību, ja kandidāts izmanto SACCO partneru pakalpojumus.

4. Datu apstrādes nolūks

Vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija kuru kandidāts vēlas sniegt SACCO - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un savu tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi.

5. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrādes nolūks - lai nodrošinātu personāla atlases konkursa norisi un SACCO tiesisko interešu nodrošināšanai, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:
 • Kandidāta kā pretendenta personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz SACCO attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts; Darba likums);
 • Saņemot Kandidāta kā pretendenta pieteikumu SACCO rodas tiesiska interese apstrādāt Kandidāta saņemto pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

6. Personas datu glabāšanas laiks

Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:
Visa informācija, kas iegūta personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāta ne ilgāk kā divus gadus par darbinieka amata pretendentiem, lai nodrošinātu SACCO tiesiskās intereses. Gadījumā, ja SACCO saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam.

7. Personas datu koplietošana

Efektīvai personāla atlases procesa nodrošināšanai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SACCO", reģ.Nr.40003408851 un/vai Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUŠONAS MUIŽA", reģ.Nr.41503039469 un/vai Limited Liability Company “SACCO LT”, Reg. No.305586449 var pilnvarot viens otru veikt atsevišķas atlases darbības. Šādā gadījumā visi trīs uzņēmumi nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā vien nodrošināt uzticēto personāla atlases procesu.
Citos gadījumos kandidātu personas datus SACCO koplietos ar trešajām personām tikai tad, ja kandidāts tam būs piekritis, vai to paredz normatīvie akti.
Kandidātu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.

8. Kandidāta kā datu subjekta tiesības

Kandidātam ir tiesības:
 • izvēlēties sniegt vai nesniegt piekrišanu savu personas datu apstrādei;
 • piekļūt saviem datiem, tai skaitā, kandidātam ir tiesības lūgt SACCO sniegt informāciju, vai kandidāts ir iekļauts SACCO kandidātu datu bāzē, lai saņemtu uzaicinājumus uz citām brīvām vakancēm SACCO;
 • tiesības lūgt labot neprecīzus personas datus un lūgt savu personas datu dzēšanu, ja kandidāts vairs nevēlas piedalīties personāla atlases procesā;
 • tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu, ja tiek apstrīdētā personas datu precizitāte vai kandidāts uzskata, ka personas datu apstrāde tiek veikta prettiesiski.
 • tiesības uz datu pārnešanu, lūdzot SACCO pārsūtīt kandidāta sniegtos datus citam personas datu pārzinim;
 • tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz SACCO leģitīmam interesēm. Šādā gadījumā SACCO var turpināt kandidāta personas datu apstrādi, ja SACCO leģitīmās intereses ir svarīgākas par kandidāta tiesībām un brīvībām, vai ja dati vajadzīgi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu SACCO likumīgas prasības;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcija) par SACCO veikto personas datu apstrādi.
Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, lūdzam sazināties ar SACCO datu aizsardzības speciālistu, ar norādi “kandidātu datu apstrāde”.

9. Personas datu aizsardzība

Kandidātu personas dati tiek apstrādāti, ņemot vērā datu konfidencialitātes un drošības prasības, īstenojot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus glabāšanas pasākumus, lai pēc iespējas novērstu nesankcionētu piekļuvi kandidātu personas datiem vai to izmainīšanu, personas datu nepareiza izmantošanu vai izpaušanu, kā arī personas datu nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu.
SACCO darbiniekiem, kas veic kandidātu personas datu apstrādi, ir noteikts pienākums ievērot stingru konfidencialitāti.

10. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Jautājumu, kas saistīti ar SACCO īstenoto personas datu apstrādi personālatlases procesā, vai citu ar personas datu apstrādi saistītu jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar SACCO personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pastu: gdpr@amber-studios.com.

Made on
Tilda