Polityka Prywatności Dla Kandydatów rekrutacyjnych

1. Przepisy ogólne
Polityka dotyczy przetwarzania danych osobowych przez spółkę z Ograniczoną Odpowiedzialnością "SACCO", reg. Nr 40003408851 i / lub Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością "RUŠONAS MUIŽA", reg. Nr 41503039469 i / lub Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością "SACCO LT", Reg. Nr 305586449 w procesie selekcji personelu. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (dalej - rozporządzenie).
Polityka dotyczy każdej osoby fizycznej ubiegającej się o wakat w Spółce z Ograniczoną Odpowiedzialnością "SACCO", reg. Nr 40003408851 i / lub w Spółce z Ograniczoną Odpowiedzialnością "RUŠONAS MUIŽA", reg. Nr 41503039469 i / lub Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością "SACCO LT", Reg. Nr 305586449
Celem polityki jest dostarczenie kandydatowi do wyboru personelu (dalej - osoba, której dane dotyczą/kandydat) informacji o celu, podstawie, ochronie, czasie przetwarzania i wykonalnych prawach osoby, której dane dotyczą.

2. Administrator i dane kontaktowe administratora
Administratorem jest firma, która ogłosiła wakat:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "SACCO", nr rej. 40003408851, Ryga, Pulkveža Brieža Street 8-1, telefon: +37129996387; e-mail: info@amber-studios.com.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "RUŠONAS MUIŽA", nr rej.41503039469, Powiat Riebiņu, Parafia Rušonas, Rušona, "Rušonas muiža", LV-5329, telefon: +37127052252; e-mail: info@amber-studios.com.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "SACCO LT", Reg. Nr 305586449, ul. Gaižiūnų 4, Kowno, LT-50126, telefon: +37063000504; e-mail: info.kaunas@amber-studios.com.
dalej wszyscy trzej kontrolerzy razem lub każdy kontroler osobno-SACCO.

3. Kategorie danych osobowych
W celach przetwarzania danych osobowych określonych w punkcie 4 Polityki SACCO przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
 • Dane osobowe: imię, nazwisko, osobisty numer identyfikacyjny;
 • Dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania;
 • Dane zawodowe: uzyskane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, zajmowane stanowisko, certyfikaty szkoleniowe itp.;
 • SACCO uzyska informacje na temat zdolności zawodowych kandydata od poprzedniego lub obecnego pracodawcy kandydata tylko wtedy, gdy kandydat wyrazi na to zgodę;
 • wszelkie inne dane osobowe niezbędne do wyboru i administrowania personelem;
 • inne dane osobowe przekazane za zgodą kandydata, takie jak dane komunikacyjne (e-mail lub inne formy komunikacji).

Jeśli kandydat nie poda wyżej wymienionych danych osobowych (innych niż podane za zgodą kandydata), SACCO nie będzie w stanie ocenić przydatności kandydata do wakatu i nie będzie w stanie kontynuować procesu rekrutacji. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, a kandydat może w każdej chwili odmówić podania tych danych. Kandydatom zaleca się, aby nie podawali danych osobowych niezwiązanych z zajmowanym stanowiskiem.
SACCO pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od kandydata lub za pośrednictwem firm rekrutacyjnych, jeśli kandydat korzysta z usług partnerów SACCO.

4. Cel przetwarzania danych
Imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, dane kontaktowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie (w tym Kursy i certyfikaty), umiejętności językowe, inne informacje, które kandydat chce przekazać SACCO - w celu zapewnienia przebiegu konkursu rekrutacyjnego i ochrony jego interesów prawnych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Cel przetwarzania danych osobowych-zapewnienie przebiegu doboru personelu i ochrona interesów prawnych SACCO w zakresie, w jakim dotyczą one doboru personelu:
 • Przetwarzanie danych osobowych kandydata jako kandydata jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c); Prawo Pracy);
 • Po otrzymaniu wniosku kandydata jako oferenta SACCO ma interes prawny w rozpatrywaniu wniosku kandydata, ocenie zawartych w nim informacji, zorganizowaniu procedury negocjacyjnej, prowadzeniu negocjacji i zapewnieniu dowodów uzasadniających proces prawny. W przypadku sporu informacje uzyskane podczas procesu selekcji mogą być wykorzystane do odzwierciedlenia przebiegu prawnego danego procesu (art. 6 ust. 1 lit.f) Rozporządzenia).

6. Ograniczenie Przechowywania
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu:
Wszystkie informacje uzyskane podczas konkursu rekrutacyjnego będą przechowywane, w całości lub w części, przez maksymalnie dwa lata dla kandydatów na stanowisko pracownika, w celu ochrony interesów prawnych SACCO. W przypadku, gdy SACCO otrzyma skargi dotyczące konkretnego procesu rekrutacji, wszystkie informacje przetwarzane podczas procesu rekrutacji będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne dla tego konkretnego procesu.

7. Udostępnianie danych osobowych
Aby zapewnić sprawny proces selekcji personelu, Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością "SACCO", reg. Nr 40003408851 i / lub Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością "RUŠONAS MUIŽA", reg. Nr 41503039469 i / lub Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością "SACCO LT", Reg. Nr 305586449 mogą upoważniać się nawzajem do wykonywania określonych czynności selekcyjnych. W takim przypadku wszystkie trzy firmy zapewnią zgodność z wymogami dotyczącymi przetwarzania i Ochrony Danych Osobowych zgodnie z aktami prawnymi i nie będą wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż zapewnienie procesu selekcji powierzonego personelu.
W innych przypadkach SACCO będzie udostępniać dane osobowe kandydatów stronom trzecim tylko za zgodą kandydata lub zgodnie z wymogami prawa.
Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane poza Unię Europejską ani Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Prawa Osoby, Której Dane Dotyczą
Kandydat ma prawo:
 • zdecyduj się wyrazić lub wstrzymać zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych;
 • dostęp do swoich danych, w tym prawo kandydata do zwrócenia się do SACCO o udzielenie informacji o tym, czy kandydat znajduje się w bazie danych kandydatów SACCO w celu otrzymywania zaproszeń na inne oferty pracy w SACCO;
 • prawo do żądania sprostowania niedokładnych danych osobowych oraz do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli kandydat nie chce już uczestniczyć w procesie rekrutacji;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Jeżeli dokładność danych osobowych jest kwestionowana lub kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem;
 • prawo do przenoszenia danych poprzez żądanie od SACCO przekazania danych podanych przez kandydata innemu administratorowi danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu SACCO. W takim przypadku SACCO może nadal przetwarzać dane osobowe Kandydata, jeśli uzasadnione interesy SACCO przeważają nad prawami i wolnościami kandydata lub jeśli dane są niezbędne do podnoszenia, egzekwowania lub obrony uzasadnionych roszczeń SACCO;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (krajowego organu ochrony danych) na przetwarzanie danych osobowych przez SACCO.
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych SACCO, pod nagłówkiem "przetwarzanie danych kandydatów"

9. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych, wdrażając odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przechowywania, aby w miarę możliwości zapobiec nieuprawnionemu dostępowi lub zmianie danych osobowych kandydatów, niewłaściwemu wykorzystaniu lub ujawnieniu danych osobowych oraz bezprawnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie danych osobowych.
Pracownicy SACCO, którzy przetwarzają dane osobowe Kandydatów, są związani ścisłą poufnością.

10. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez SACCO w procesie rekrutacji lub w przypadku innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych SACCO pisząc na adres gdpr@amber-studios.com.

Made on
Tilda